Last edited by Tygorn
Wednesday, May 13, 2020 | History

1 edition of Llyfryddiaeth o lyfrau ac erthyglau yn ymwneud â hanes Dosbarth Aberconwy = found in the catalog.

Llyfryddiaeth o lyfrau ac erthyglau yn ymwneud â hanes Dosbarth Aberconwy =

Llyfryddiaeth o lyfrau ac erthyglau yn ymwneud â hanes Dosbarth Aberconwy =

A bibliography of books and articles relating to Aberconwy district.

  • 44 Want to read
  • 11 Currently reading

Published by Rhanbarth Aberconwy o Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd = Aberconwy Area of the Gwynedd Labrary Service .
Written in English


Edition Notes

Other titlesA Bibliography of books and articles relating to Aberconwy district.
ContributionsGwynedd Library Service. Aberconwy Area.
The Physical Object
Pagination1 v.
ID Numbers
Open LibraryOL17541505M

  Dywedodd Tristan, o'r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth: "Rydw i wrth fy modd ac yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr hon. Mae cael eich cydnabod am eich gwaith yn deimlad anhygoel." Y wobr hon yw'r diweddaraf o lu o gydnabyddiaethau sydd wedi dod i ran yr awdur o Ganada. Yn gynharach eleni, enillodd Hummingbird wobr Stanford Edward am. Deilliai diddordeb Skene yn y llawysgrifau hyn o’i frwdfrydedd angerddol am astudiaethau Celtaidd, ac yn arbennig felly hanes cynnar yr Alban, brwdfrydedd a ysgogwyd gan Syr Walter Scott (), cyfaill mawr i’w dad. Er iddo gael gyrfa brysur fel twrnai, treuliodd Skene lawer o’i amser yn ymchwilio i hanes .

Cynhelir hefyd gyfres o weithdai yn y Brifysgol, ac mewn lleoliadau ac ysgolion yn y cylch. Mae Sally and Nathan wedi derbyn gwahoddiad gan Yr Adran Astudaiethau Crefyddol, Coleg Menai Bangor, i gyflwno eu hymchwil yn benodol i fyfyrwyr Lefel ‘A’ sydd ar hyn o bryd yn astudio Iddewiaeth ac hefyd i . Y Traeth Haf Llewelyn; Nofel wedi’i leoli yn Sir Feirionydd a rhannau o Sir Gaerfyrddin yn ystod y 17eg ganrif. Ceir hanes Margaret Cave, boneddiges sydd yn dioddef ar law ei theulu yng nghyfraith ac sydd yn goddef o pyliau dwys o iselder. Gyda’i gŵr i ffwrdd yn Llundain yn aml a teimladau o hiraeth am ei merch fach, mae bywyd yn anodd i Margaret er gwaethaf ei harian.

Cymraeg gan nifer o ysgolheigion ar draws y byd, nid oes neb wedi ymchwilio i iaith y corff, ei phwysigrwydd a’i swyddogaeth yn y rhyddiaith ganoloesol Gymraeg. Sylwais yn ogystal fod y pwnc wedi cael ei olrhain yn barod yn y llenyddiaeth Ffrangeg, yn llenyddiaethau Groeg a Rhufain a hefyd yn yr iaith Saesneg, yn enwedig gwaith Chaucer. Cafodd llyfr yr Actau ei ysgrifennu gan Luc ac mae’n cynnwys 28 pennod. Mae’n sôn am hanes dechreuad y gynulleidfa Gristnogol a’i thwf aruthrol er gwaethaf gwrthwynebiad.


Share this book
You might also like
Law & practice of company winding up

Law & practice of company winding up

Safety, health & environment

Safety, health & environment

Shakespeare survey

Shakespeare survey

Song lake summer

Song lake summer

The industrial society

The industrial society

Inaugural ceremonies, 1901.

Inaugural ceremonies, 1901.

The fantastic art of Beksinski

The fantastic art of Beksinski

Vertical quasi-integration

Vertical quasi-integration

Economics of law

Economics of law

Joseph Smiths 1st Vision

Joseph Smiths 1st Vision

Grand Strategy

Grand Strategy

Couples Photo Album

Couples Photo Album

In a lighter vein

In a lighter vein

science of dental materials

science of dental materials

Misery

Misery

Llyfryddiaeth o lyfrau ac erthyglau yn ymwneud â hanes Dosbarth Aberconwy = Download PDF EPUB FB2

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell.

Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. Mewn ffont italig a phriflythrennau, Teitl (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl gyda cholon o'i flaen) y Llyfr a ddilynir gan goma os ychwanegir y Rhifyn.

Os nad yr un cyntaf ydyw, Rhif y Rhifyn (e.e. ail, trydydd, pedwerydd) a ddilynir gan y gair 'rhifyn' Mewn cromfachau, y Man Cyhoeddi ac yna golon, Enw'r Cyhoeddwr ac yna goma a'r Flwyddyn : Carine Harston. Un o lyfrau'r gyfres Hwyl Gŵyl yw Dathlu Tywysogion ’n addas i Gyfnodau Allweddol 2 a 3 ac yn adnodd dosbarth gwerthfawr a chynhwysfawr, gwerth ei gael.

Gellir ei ddefnyddio gan yr athro dosbarth a chan ddisgyblion i wneud ymchwil annibynnol neu mewn grwpiau. Un o brif lyfrau mis Awst oedd cyfrol hardd, gynhwysfawr am feddyginiaethau gwerin gan Anne Elizabeth Williams sy’n adlewyrchu llawer o ymchwil manwl ac yn ymwneud â phob rhan o Gymru.

Hefyd ym mis Awst, fe ddywedodd yr awdur amlwg a thiwtor Cymraeg i Oedolion, Mared Lewis, bod angen ‘mwy o ffuglen ar gyfer dysgwyr Cymraeg’. Yn amlwg mae chwedl y dreigiau yn cyfateb i hanes dyfodiad yr Eingl-Sacsoniaid i'r ynys, ond mae perthynas y Cawr Lledrithiol â'r Gwyddyl Ffichti yn ddirgelwch.

Mae'r triawd hwn yn gymar i driawd arall sy'n ymwneud â'r 'Tri Chyfor ["llu"] a aeth o'r Ynys hon, ac ni ddaeth drachefn yr un onadunt'. Tebyg mai pan yw'n darlunio pobl y mae William Owen ar ei orau ac er nad oes cymaint o hynny yn y gyfrol ddiweddaraf hon y mae i hon hefyd ei datgeliadau - a byddai ambell un ohonom o'r farn iddi.

BBC CYMRU'R BYD - Yr unig ddarlledwr sy'n cynhyrchu gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg ar radio, teledu ac ar-lein, gan adlewyrchu bywyd a thalentau Cymru yn.

Llyfr Du Caerfyrddin. Cyfeirnod: Peniarth MS 1. Credir bellach gan ysgolheigion cyfoes fod Llyfr Du Caerfyrddin, a enwyd oherwydd lliw ei rwymiad a'i gysylltiad tybiedig â Phriordy Ieuan Efengylwr a Theulyddog, Caerfyrddin, yn waith un copïydd a luniodd y gyfrol ar wahanol gyfnodau yn ei fywyd, cyn ac o gwmpas y flwyddyn Brodor o Aberhonddu oedd ‘John Price’ (, bu farw yn ± oed), Un o deulu o uchelwyr - Cymry Cymraeg, wrth gwrs - a aeth yn ei dro i Brifysgol Rhydychen, lle graddiodd yn y Gyfraith.

Yn ystod ei oes bu yn ddiwyd yn gwasanaethu gwladwriaeth Lloegr i ddiraddio Pabyddiaeth yn Ynys Prydain, ac aeth o fynachlog i fynachlog i drefnu eu. Mae Haf Llewelyn o Lanuwchllyn yn awdures ac yn fardd sydd â blynyddoedd o brofiad fel athrawes gynradd - a mam, felly mae hi'n gwybod yn iawn sut i fachu dychymyg plant.

Dyma rai o'i llyfrau hi: Gyda llaw, mae hi'n cyfadde bod Stwffia Dy Ffon Hoci yn cynnwys cryn dipyn o'i theimladau hi pan. Yn dilyn cyhoeddi'r enwau bydd yr awduron yn teithio o amgylch Cymru yn cynnal darlleniadau, sesiynau holi-ac-ateb a thrafodaethau gyda chyfle i fynegi barn ar y teitlau.

- Buy Llyfryddiaeth Llenyddiaeth Gymraeg: Atodiad I: Bibliography of Welsh Literature book online at best prices in India on Read Llyfryddiaeth Llenyddiaeth Gymraeg: Atodiad I: Bibliography of Welsh Literature book reviews & author details Author: Gareth Watts.

Gall aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint lawrlwytho llyfrau llafar yn rhad ac am ddim ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol, gan gynnwys chwaraewyr MP3, iPod, tabledi a ffonau symudol. Dewis o dros teitl. (Am resymau technegol ni ellir lawrlwytho\\’r adnoddau yma ar gyfrifiaduron cyhoeddus llyfrgelloedd Sir y Fflint.) Dilynwch y camau syml hyn i Ddechrau Arni Read More.

Roedd yn bwysig iawn fod enw Ffion yn fawr ac yn amlwg ond gan adael digon o le i’r ddelwedd a’r brandio wneud ei waith. Dyluniwyd y clawr hwn gan Tanwen Haf. Mae nifer o gloriau llyfrau a welwch chi wedi ei llunio gan artist – ac fel arfer, mae’n artist lleol. Er enghraifft, ar gyfer nofel ddiweddaraf Mihangel Morgan, Hen Bethau Anghofiedig, gofynwyd i Kim James-Williams, yr.

Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn Unig) Parthau Astudio; Rhestrau Darllen; Rhestrau Darllen Aspire; Rhwymo; Sgiliau Gwybodaeth. Marciau Gwell Efo Cyfeirnodi Da; Dyfyniadau a Llyfryddiaeth yn Word; Data ac Adnoddau Cyfryngol Ar-lein; Cyflogadwyedd; EndNote Ben-ddesg; EndNote Ar-Lein; Dechrau Arni; Cymorth, Cyngor a Hyfforddiant; Cadw i Fyny yn Eich Pwnc.

Troednodiadau Llyfryddiaeth; Mewn Print (crybwyll am y tro cyntaf) Antony Best ac eraill, International History of the Twentieth Century and Beyond, ail rifyn (Llundain: Routledge, ), t.

(crybwyll yn ddiweddarach) Best ac eraill, t. Best, Antony ac eraill, International History of the Twentieth Century and Beyond, ail rifyn (Llundain: Routledge, ).

Full text of "Geiriadur bywgraffyddol o enwogion cymru: o'r oesoedd boreuaf hyd yn awr, yn. Dyma adnodd addysgol rhad ac am ddim, ar gyfer y rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg, ac yn hanes a barddoniaeth Cymru. Mae wedi’i ysgrifennu er mwyn helpu pobl i ddysgu am feirdd Cymru yn y ffordd hawsaf posib, ac felly mae’n cynnwys dolenni i lyfrau ac erthyglau.

Llyfryddiaeth Llenyddiaeth Gymraeg: Bibliography of Welsh Literature and a great selection of related books, art and collectibles available now at Adolygiad Carys Mair Davies o Ac yna Clywodd sŵn y Môr gan Alun Jones.

Gomer. £ Clawr tywyll, diflas a theitl sy'n cyfleu yr un anobaith sydd i'r llyfr hwn. Ni fu'r broliant ychwaith yn. Dyma rai o’r cwestiynau y mae dychymyg unigryw Mihangel Morgan yn ceisio eu hateb yn y straeon dyfeisgar hyn.

Mae’n bachu rhai o brif ffigyrau llên a hanes Cymru – ac ambell gymeriad arall – a’u gosod mewn sefyllfaoedd annisgwyl lle cawn eu gweld fel bodau meidrol, yn eu holl gryfder neu wendid.Dyna i chi waith arloesol Jane Cartwright o Goleg Llambed ar gwltiau's saint yn y cyfnod cyn-canol oesol; gwaith Dr Eryn White o Goleg Aberystwyth ar hanes y seiadau Methodistaidd cynnar.

Ac yn.O ystyried bod cystadleuaeth flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol i gyfieithu drama i’r Gymraeg, ac o gofio na chyhoeddwyd ond cyfran fechan iawn o’r gweithiau buddugol hyn eto, mae deg dweud fod y cyfoeth o gyfieithiadau sy’n bodoli, ac sy’n celu, yn y Gymraeg, yn wirioneddol ryfeddol.